Privacybeleid

Deze website (“Website”) is eigendom van en wordt beheerd door genae (“genae”, “wij”“ons” of “onze”). genae doet er alles aan om uw (“uw” of “u”) privacy en persoonlijke informatie te respecteren en beschermen, dat wil zeggen elke informatie over u die persoonlijk identificeerbaar is (“persoonlijke informatie”), die wij van u kunnen verzamelen. Deze privacyverklaring (de “privacyverklaring”) beschrijft hoe wij uw persoonlijke informatie kunnen gebruiken en hoe die informatie door ons kan worden gebruikt en gedeeld.

Lees het volgende aandachtig door om onze opvattingen en gebruiken met betrekking tot uw persoonlijke informatie te begrijpen en hoe wij deze zullen behandelen. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op persoonlijke informatie die op de website wordt verzameld. Het is niet van toepassing op persoonlijke informatie die is verzameld op een website van een derde partij die kan verwijzen naar of toegankelijk is voor de website waarover wij geen invloed of controle hebben. Het gebruik van andere sites of het verzenden van persoonlijke informatie naar andere websites van derden is op eigen risico en is onderhevig aan hun privacyverklaring en -beleid.

Uw persoonlijke informatie wordt rechtstreeks van u verzameld
Over het algemeen kunt u de website bezoeken zonder te onthullen wie u bent en zonder uw persoonlijke informatie bekend te maken. Het kan echter voorkomen dat wij persoonlijke informatie over u nodig hebben of dat u dergelijke persoonlijke informatie aan ons bekend wilt maken. Dergelijke persoonlijke informatie wordt verkregen wanneer u deze indient en is afhankelijk van uw instemming met onze privacyverklaring. Wij kunnen de volgende persoonlijke informatie over u verzamelen en verwerken:

 • Informatie die u verstrekt door het invullen van de vragenlijsten voor het gezondheidsportret op de website, zoals uw persoonlijke gegevens (bijv. uw naam, geslacht, educatieve achtergrond, enz.) of contactgegevens (e-mailadres).
 • We kunnen u ook om persoonlijke informatie vragen (bijvoorbeeld wanneer u een probleem met de website meldt).
 • Als u contact met ons opneemt, schriftelijk, per e-mail of op een andere elektronische manier, kunnen wij die correspondentie bewaren.
 • Details over uw bezoeken aan de website en informatie over hoe u door de website navigeert, samen met details over de bronnen die u gebruikt. Deze informatie omvat, maar is niet beperkt tot: gebruiksgegevens, IP-adressen, locatiegegevens en andere communicatiegegevens.

Hoe en waarom wij uw persoonlijke informatie gebruiken
We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken voor de volgende doeleinden, die in onze legitieme belangen liggen:

 • We kunnen uw persoonlijke informatie analyseren om uw behoeften beter te begrijpen en hoe wij onze websites, producten en diensten kunnen verbeteren. We kunnen uw informatie bijvoorbeeld gebruiken om ervoor te zorgen dat de inhoud van de website op de meest effectieve manier voor u en voor uw apparaat wordt weergegeven, of om u toe te staan om deel te nemen aan de functies voor registratie op de website, wanneer u ervoor kiest om dit te doen.
 • We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om te reageren op verzoeken die u aan ons doet.
 • We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om product- en bedrijfsinformatie (bijv. middelen, nieuwsbrieven, persberichten, enz.) met u te delen.
 • We kunnen elke categorie van uw persoonlijke informatie gebruiken om onze wettelijke rechten uit te oefenen wanneer dit nodig is om bijvoorbeeld fraudeclaims, claims wegens schending van intellectuele eigendomsrechten of overtredingen van de wet of het contract op te sporen, te voorkomen en erop te reageren.

Als u niet wilt dat wij uw persoonlijke informatie op deze manier gebruiken, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

AVG en HIPAA
Persoonlijke informatie die door gebruikers van deze website wordt bekendgemaakt, wordt alleen verwerkt om te voldoen aan het verzoek van gebruikers en om de toestemming van gebruikers bij deze privacyverklaring te registreren. We hebben een beleid geïmplementeerd dat voldoet aan de “Algemene verordening gegevensbescherming” (AVG - Verordening (EU) 2016/679)) van kracht vanaf 25 mei 2018 en de privacywet inzake overdraagbaarheid en aansprakelijkheid van zorgverzekeringen, bekend als de “Health Insurance Portability and Accountability Act” (HIPAA). Het AVG-beleid zorgt ervoor dat persoonlijke informatie (alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon) bij genae wordt verwerkt in overeenstemming met de AVG van de EU inzake de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke informatie en het vrije verkeer van gegevens.

Deze website bevat links naar andere websites. We kunnen niet garanderen dat genoemde websites een privacyverklaring naleven in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (EU) 216/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016. We adviseren gebruikers daarom om dit zelf te verifiëren door de privacyverklaring te raadplegen die op elke website moet staan vermeld.

Derde partijen
Over het algemeen wordt uw persoonlijke informatie niet overgedragen aan derde landen, internationale organisaties of derde partijen. We kunnen uw persoonlijke informatie overdragen aan andere organisaties van de genae-groep of aan serviceproviders die diensten leveren namens genae, als u heeft ingestemd met deze privacyverklaring.

Deze website verzamelt ook persoonlijke informatie via andere websites, zoals Google Analytics. De informatie met betrekking tot de verwerking van deze gegevens maakt geen deel uit van deze privacyverklaring. We verwijzen in dit geval naar de relevante secties van de privacyverklaring over de bescherming van persoonlijke informatie van die derden. Uw rechten met betrekking tot die gegevens moeten ook worden uitgeoefend op die derde partijen.

In bepaalde gevallen kan uw persoonlijke informatie worden overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). We respecteren echter de toepasselijke beschermende regels en maatregelen. We zullen er via contractuele of andere maatregelen voor zorgen dat de persoonlijke informatie buiten de EER een passend beschermingsniveau heeft dat vergelijkbaar is met de bescherming die de persoonlijke informatie in de Europese Economische Ruimte zou genieten, in overeenstemming met de Europese regelgeving.

Informatiebeveiliging en -opslag
Wij behouden ons het recht voor om gepaste juridische stappen te ondernemen, inclusief, maar niet beperkt tot, doorverwijzing naar rechtshandhavingsinstanties voor enig illegaal of ongeoorloofd gebruik van deze website. Wij behouden ons ook het recht voor om actie te ondernemen om ongeoorloofd gebruik van onze intellectuele eigendomsrechten te voorkomen.

We kunnen meewerken met alle wetshandhavingsinstanties of rechterlijk bevel waarin wij worden verzocht of opgedragen om de identiteit bekend te maken of iemand op te sporen voor het voorkomen of opsporen van criminaliteit of voor het aanhouden of vervolgen van daders. Er kunnen andere omstandigheden zijn waarin wij wettelijk verplicht zijn om informatie over u of uw gebruik van deze website bekend te maken. U doet afstand van en stelt ons schadeloos voor claims die voortvloeien uit dergelijke bekendmakingen en voor acties die worden ondernomen vanwege onderzoeken door ons of wetshandhavingsinstanties.

Wij kunnen eventuele klachten of gemelde schendingen van deze privacyverklaring onderzoeken en alle maatregelen nemen die wij gepast achten (waaronder, maar niet beperkt tot, het verwijderen van uw informatie, het afgeven van waarschuwingen, het opschorten, beperken of beëindigen van uw toegang tot deze website). Wij behouden ons ook het recht voor om naar eigen goeddunken uw toegang tot deze website te allen tijde en zonder kennisgeving op te schorten, te beperken of te beëindigen als wij goede gronden hebben om aan te nemen dat u deze privacyverklaring heeft overtreden.

De veiligheid en beveiliging van uw persoonlijke informatie is ook afhankelijk van u.
Houd er rekening mee dat wij weliswaar passende maatregelen nemen om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te waarborgen, maar dat de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig is en u dit daarom op eigen risico doet. Zodra wij uw persoonlijke informatie hebben ontvangen, zullen wij strikte beveiligingsprocedures implementeren met als doel ongeoorloofde toegang te voorkomen.

We implementeren technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat past bij het risico voor de persoonlijke informatie die we verwerken. Deze maatregelen zijn gericht op het waarborgen van de voortdurende integriteit en vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie. Wij beoordelen deze maatregelen op regelmatige basis.

Wij zullen uw persoonlijke informatie niet langer bewaren dan nodig is, en zolang we een relatie met u hebben. Na deze periode verwijderen of anonimiseren we uw persoonlijke informatie als we bepaalde gegevens nodig zouden hebben voor interne analyses en rapporten. De enige uitzondering is de persoonlijke informatie die we voor een langere periode moeten bewaren om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen. Om te verzoeken dat uw persoonlijke informatie uit onze databases wordt verwijderd, raadpleegt u de informatie hieronder.

Cookies
De website maakt gebruik van cookies om onze services op permanente basis te onderhouden, te leveren en te verbeteren en onze klanten een betere ervaring te bieden. Met internetbrowsers kunt u uw cookie-instellingen aanpassen, bijvoorbeeld om bepaalde soorten cookies of bestanden te blokkeren. U kunt daarom cookies blokkeren via de instelling in uw browser, waarmee u het gebruik van alle of sommige cookies kunt weigeren. Als u echter uw browserinstellingen gebruikt om alle cookies te blokkeren, heeft u mogelijk geen toegang tot alle of delen van de website, omdat sommige cookies mogelijk functionaliteitscookies zijn.

Updates en wijzigingen
We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseren. Indien we de privacyverklaring bijwerken, zullen we de bijgewerkte privacyverklaring voor uw gemak op deze pagina beschikbaar stellen. Wijzigingen en toevoegingen aan de privacyverklaring zijn van kracht vanaf de datum waarop ze zijn gepubliceerd. Lees de privacyverklaring van tijd tot tijd om na te gaan of we de manier waarop we uw persoonlijke informatie gebruiken, hebben veranderd. Meer informatie over de datum van de laatste wijzigingen en toevoegingen aan de privacyverklaring staat hieronder.

Uw rechten en uw persoonlijke informatie
U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, onderworpen aan de lokale wetgeving. Dit betreft uw recht op:

 • toegang tot uw persoonlijke informatie;
 • corrigeren van de informatie die wij over u hebben;
 • verwijdering van uw persoonlijke informatie;
 • beperking van ons gebruik van uw persoonlijke informatie;
 • bezwaar hebben tegen ons gebruik van uw persoonlijke informatie;
 • ontvangen van uw persoonlijke informatie in een bruikbaar elektronisch formaat en verzenden naar een derde partij (recht op gegevensportabiliteit); en
 • indienen van een klacht bij uw lokale gegevensbeschermingsinstantie als die bestaat in uw land.

Wij verzoeken u om contact met ons op te nemen om uw persoonlijke informatie bij te werken of te corrigeren als deze verandert of als de persoonlijke informatie die wij over u hebben, onjuist is. Houd er rekening mee dat we waarschijnlijk extra informatie van u nodig hebben om uw verzoeken te honoreren. Wij streven ernaar om zo snel mogelijk, en in elk geval binnen één maand na ontvangst van de aanvraag, op uw verzoeken te reageren. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken, kan deze periode met nog eens 2 maanden worden verlengd. We zullen u in dat geval informeren. U kunt uw rechten kosteloos uitoefenen tenzij uw verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is, vooral vanwege het repetitieve karakter. In een dergelijk geval hebben wij het recht en de keuze om u een redelijke vergoeding in rekening te brengen (rekening houdend met de administratieve kosten om de gevraagde informatie te verstrekken en de kosten in verband met het nemen van de gevraagde maatregelen of het weigeren om aan uw verzoek te voldoen). Klachten in geval van overtreding van de toepasselijke Belgische wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonlijke informatie kunnen worden gericht aan de gegevensbeschermingsautoriteit voor de bescherming van de privacy via contact@apd-gba.be

Als u nog andere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw persoonlijke informatie of deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

Contact met ons
genae, met bedrijfsnummer 0873.863.003, is verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie die wordt verzameld en verwerkt. Als u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de manier waarop uw persoonlijke informatie wordt gebruikt, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via genae Privacy, Justitiestraat 6B, 2018 Antwerpen, België. Onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO) kan gecontacteerd worden via gpdr@genae.com of via genae, Justitiestraat 6B, 2018 Antwerpen, België.

Bijgewerkt op 7 maart 2019